ఒక నాణెం విలువ భారతీయ రూపాయలలో ఎంత?

ఒక నాణెం విలువ 50 పైసలు.

ఈ పోస్ట్ సహాయపడిందా?