నేను రచనలకి స్టిక్కర్‌లను ఎలా ఇవ్వగలను?

మీరు ‘రచనను  ప్రోత్సహించండి’ ఎంపికను క్లిక్ చేయడం ద్వారా రచన పేజీలోని రచనలకు స్టిక్కర్‌లను ఇవ్వవచ్చు.

ఈ పోస్ట్ సహాయపడిందా?