నేను ఒకే రచనకి లేదా ఒకే రచయితకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ స్టిక్కర్‌లను ఇవ్వవచ్చా?

అవును, మీరు కోరుకున్నన్ని సార్లు మీ ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వచ్చు.

ఈ పోస్ట్ సహాయపడిందా?