హోమ్
విభాగాలు రాయండి
నీవేనా నను పిలిచినది

నీవేనా నను పిలిచినది

ప్రేమకుటుంబంఅనుబంధాలు
Madhu geetanjali Sajja
4.9
105516 రేటింగ్స్ & 30963 సమీక్షల
824442
4 గంటలు
61 భాగాలు
నీవేనా నను పిలిచినది పసితనంలో తల్లిని పోగొట్టుకుని తల్లి ప్రేమ కోసం అలమటిస్తూ తండ్రి ప్రేమ కోసం ఎదురు చూసి అలసిపోయి నిద్రలోకి ఒదిగి పోవడం ఎలా ఉంటుందో అనుభవించే పసి మనసుకే తెలుస్తుంది. హాయ్ ...
824442
4 గంటలు
భాగాలు
నీవేనా నను పిలిచినది పసితనంలో తల్లిని పోగొట్టుకుని తల్లి ప్రేమ కోసం అలమటిస్తూ తండ్రి ప్రేమ కోసం ఎదురు చూసి అలసిపోయి నిద్రలోకి ఒదిగి పోవడం ఎలా ఉంటుందో అనుభవించే పసి మనసుకే తెలుస్తుంది. హాయ్ ...
రచయితను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మరియు క్రొత్త ఎపిసోడ్‌లు, సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ మరియు మరెన్నో ప్రారంభ సదుపాయాలను పొందండి

అధ్యాయము

6
నీవేనా నను పిలిచినది౼6
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
నీవేనా నను పిలిచినది౼7
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
నీవేనా నను పిలిచినది౼8
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
నీవేనా నను పిలిచినది౼9
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
నీవేనా నను పిలిచినది౼10
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
నీవేనా నను పిలిచినది౼11
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
నీవేనా నను పిలిచినది౼12
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
నీవేనా నను పిలిచినది౼13
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
నీవేనా నను పిలిచినది౼14
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
నీవేనా నను పిలిచినది౼15
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
16
నీవేనా నను పిలిచినది౼16
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
17
నీవేనా నను పిచినది౼17
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
18
నీవేనా నను పిలిచినది౼18
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
19
నీవేనా నను పిలిచినది౼19
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
20
నీవేనా నను పిలిచినది౼20
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
21
నీవేనా నను పిలిచినది౼21
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
22
నీవేనా నను పిలిచినది౼22
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
23
నీవేనా నను పిలిచినది౼23
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
24
నీవేనా నను పిలిచినది౼24
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
25
నీవేనా నను పిలిచినది౼25
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
26
నీవేనా నను పిలిచినది౼26
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
27
నీవేనా నను పిలిచినది౼27
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
28
నీవేనా నను పిలిచినది౼28
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
29
నీవేనా నను పిలిచినది౼29
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
30
నీవేనా నను పిలిచినది౼30
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
31
నీవేనా నను పిలిచినది౼31
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
32
నీవేనా నను పిలిచినది౼32
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
33
నీవేనా నను పిలిచినది౼33
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
34
నీవేనా నను పిలిచినది౼34
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
35
నీవేనా నను పిలిచినది౼35
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
36
నీవేనా నను పిలిచినది౼36
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
37
నీవేనా నను పిలిచినది౼37
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
38
నీవేనా నను పిలిచినది౼38
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
39
నీవేనా నను పిలిచినది౼39
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
40
నీవేనా నను పిలిచినది౼40
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
41
నీవేనా నను పిలిచినది౼41
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
42
నీవేనా నను పిలిచినది౼42
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
43
నీవేనా నను పిలిచినది౼43
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
44
నీవేనా నను పిలిచినది౼44
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
45
నీవేనా నను పిలిచినది౼45
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
46
నీవేనా నను పిలిచినది౼46
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
47
నీవేనా నను పిలిచినది౼47
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
48
నీవేనా నను పిలిచినది౼48
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
49
నీవేనా నను పిలిచినది౼49
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
50
నీవేనా నను పిలిచినది౼50
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
51
నీవేనా నను పిలిచినది౼51
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
52
నీవేనా నను పిలిచినది౼52
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
53
నీవేనా నను పిలిచినది౼53
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
54
నీవేనా నను పిలిచినది౼54
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
55
నీవేనా నను పిలిచినది౼55
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
56
నీవేనా నాను పిలిచినది౼56
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
57
నీవేనా నను పిలిచినది౼57
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
58
నీవేనా నను పిలిచినది౼58
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
59
నీవేనా నను పిలిచినది౼59
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
60
నీవేనా నను పిలిచినది౼60
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
61
నీవేనా నను పిలిచినది౼61
__("days") లో ఉచితంగా లభిస్తుంది