హోమ్
విభాగాలు రాయండి
ప్రేమ ఎంత మధురం- 1

ప్రేమ ఎంత మధురం- 1

మహిళప్రేమకుటుంబం
satya.."meera"
4.9
16287 రేటింగ్స్ & 5647 సమీక్షల
155296
5 గంటలు
50 భాగాలు
చీకట్లో ఒంటరిగా పరుగులు పెడుతుంది  ఆమె పైగా ఆమె కాళ్ల నిండా రక్తం " రేయ్ పట్టుకోండిరా  దాన్ని  ఏమాత్రం అది  మనకి దొరకలేదు  అంటే  మన ప్రాణాలు తిస్తాడు మన బాస్  " " అదే చేస్తున్నామ్  అన్న రేయ్  చూడండిరా  అది ఏ మూల దాక్కుందో....రేయ్ చుట్టు అంత చీకటిగా ఉంది ముందు  ఫోన్ లైట్ వేసి చూడండిరా  " " సరే అన్న " అని అందరు ఫోన్ లైట్ వేసి  చుట్టు చుసారు  చీర కుచ్చిలు  నాభి దగ్గర దోపుకుని ఆ  పోలాల  మధ్యన  పరుగెడుతుంది  పైగా ఎక్కడ లేని భయం...ఏ మూల దాక్కోవాలో కూడ ఆమెకి అర్థం కావటం లేదు " దేవుడా నువ్వే నన్ను ...
155296
5 గంటలు
భాగాలు
చీకట్లో ఒంటరిగా పరుగులు పెడుతుంది  ఆమె పైగా ఆమె కాళ్ల నిండా రక్తం " రేయ్ పట్టుకోండిరా  దాన్ని  ఏమాత్రం అది  మనకి దొరకలేదు  అంటే  మన ప్రాణాలు తిస్తాడు మన బాస్  " " అదే చేస్తున్నామ్  అన్న రేయ్  చూడండిరా  అది ఏ మూల దాక్కుందో....రేయ్ చుట్టు అంత చీకటిగా ఉంది ముందు  ఫోన్ లైట్ వేసి చూడండిరా  " " సరే అన్న " అని అందరు ఫోన్ లైట్ వేసి  చుట్టు చుసారు  చీర కుచ్చిలు  నాభి దగ్గర దోపుకుని ఆ  పోలాల  మధ్యన  పరుగెడుతుంది  పైగా ఎక్కడ లేని భయం...ఏ మూల దాక్కోవాలో కూడ ఆమెకి అర్థం కావటం లేదు " దేవుడా నువ్వే నన్ను ...
రచయితను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మరియు క్రొత్త ఎపిసోడ్‌లు, సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ మరియు మరెన్నో ప్రారంభ సదుపాయాలను పొందండి

అధ్యాయము

6
ప్రేమ ఎంత మధురం- 6
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
ప్రేమ ఎంత మధురం - 7
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
ప్రేమ ఎంత మధురం - 8
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
ప్రేమ ఎంత మధురం - 9
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
ప్రేమ ఎంత మధురం - 10
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
ప్రేమ ఎంత మధురం - 11
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
ప్రేమ ఎంత మధురం - 12
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
ప్రేమ ఎంత మధురం- 13
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
ప్రేమ ఎంత మధురం-14
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
ప్రేమ ఎంత మధురం -15
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
16
ప్రేమ ఎంత మధురం - 16
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
17
ప్రేమ ఎంత మధురం - 17
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
18
ప్రేమ ఎంత మధురం - 18
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
19
ప్రేమ ఎంత మధురం - 19
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
20
ప్రేమ ఎంత మధురం- 20
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
21
ప్రేమ ఎంత మధురం - 21
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
22
ప్రేమ ఎంత మధురం - 22
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
23
ప్రేమ ఎంత మధురం - 23
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
24
ప్రేమ ఎంత మధురం - 24
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
25
ప్రేమ ఎంత మధురం - 25
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
26
ప్రేమ ఎంత మధురం - 26
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
27
ప్రేమ ఎంత మధురం - 27
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
28
ప్రేమ ఎంత మధురం - 28
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
29
ప్రేమ ఎంత మధురం - 29
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
30
ప్రేమ ఎంత మధురం - 30
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
31
ప్రేమ ఎంత మధురం - 31
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
32
ప్రేమ ఎంత మధురం-32
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
33
ప్రేమ ఎంత మధురం - 33
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
34
ప్రేమ ఎంత మధురం - 34
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
35
ప్రేమ ఎంత మధురం - 35
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
36
ప్రేమ ఎంత మధురం - 36
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
37
ప్రేమ ఎంత మధురం- 37
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
38
ప్రేమ ఎంత మధురం- 38
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
39
ప్రేమ ఎంత మధురం - 39
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
40
ప్రేమ ఎంత మధురం - 40
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
41
ప్రేమ ఎంత మధురం- 41
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
42
ప్రేమ ఎంత మధురం -42
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
43
ప్రేమ ఎంత మధురం - 43
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
44
ప్రేమ ఎంత మధురం - 44
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
45
ప్రేమ ఎంత మధురం - 45
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
46
ప్రేమ ఎంత మధురం - 46
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
47
ప్రేమ ఎంత మధురం - 47
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
48
ప్రేమ ఎంత మధురం - 48
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
49
ప్రేమ ఎంత మధురం - 49
__("hours") లో ఉచితంగా లభిస్తుంది
50
ప్రేమ ఎంత మధురం - 50
__("day") లో ఉచితంగా లభిస్తుంది