హోమ్
విభాగాలు రాయండి
నీకై వేచాను రా

నీకై వేచాను రా

ప్రేమకుటుంబంఅనుబంధాలు
Swathi "Nakshatra"
4.9
16117 రేటింగ్స్ & 3739 సమీక్షల
354615
12 గంటలు
124 భాగాలు
హాయ్..... ఏవండీ ఏవండీ పంతులు గారు వచ్చారా అని గట్టిగా అరిచింది సావిత్రి .... అబ్బా నీకేన్ని సార్లు చెప్పినా బుద్దిలేదా ఆపరేషన్ జరిగి పదిహేను రోజులు కూడా కాలేదు కాస్త నెమ్మదిగా వుండు...అయినా ఈ ...
354615
12 గంటలు
భాగాలు
హాయ్..... ఏవండీ ఏవండీ పంతులు గారు వచ్చారా అని గట్టిగా అరిచింది సావిత్రి .... అబ్బా నీకేన్ని సార్లు చెప్పినా బుద్దిలేదా ఆపరేషన్ జరిగి పదిహేను రోజులు కూడా కాలేదు కాస్త నెమ్మదిగా వుండు...అయినా ఈ ...
రచయితను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మరియు క్రొత్త ఎపిసోడ్‌లు, సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ మరియు మరెన్నో ప్రారంభ సదుపాయాలను పొందండి

అధ్యాయము

6
నీకై వేచాను రా.... 6
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
నీకై వేచాను రా.... 7
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
నీకై వేచాను రా.... 8
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
నీకై వేచాను రా.... 9
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
నీకై వేచాను రా.... 10
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
నీకై వేచాను రా.... 11
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
నీకై వేచాను రా.... 12
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
నీకై వేచాను రా.... 13
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
నీకై వేచాను రా.... 14
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
నీకై వేచాను రా.... 15
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
16
నీకై వేచాను రా.... 16
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
17
నీకై వేచాను రా.... 17
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
18
నీకై వేచాను రా.... 18
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
19
నీకై వేచాను రా.... 19
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
20
నీకై వేచాను రా.... 20
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
21
నీకై వేచాను రా.... 21
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
22
నీకై వేచాను రా.... 22
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
23
నీకై వేచాను రా.... 23
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
24
నీకై వేచాను రా.... 24
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
25
నీకై వేచాను రా.... 25
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
26
నీకై వేచాను రా.... 26
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
27
నీకై వేచాను రా.... 27
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
28
నీకై వేచాను రా.... 28
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
29
నీకై వేచాను రా.... 29
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
30
నీకై వేచాను రా.... 30
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
31
నీకై వేచాను రా.... 31
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
32
నీకై వేచాను రా.... 32
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
33
నీకై వేచాను రా.... 33
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
34
నీకై వేచాను రా.... 34
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
35
నీకై వేచాను రా.... 35
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
36
నీకై వేచాను రా.... 36
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
37
నీకై వేచాను రా.... 37
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
38
నీకై వేచాను రా.... 38
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
39
నీకై వేచాను రా.... 39
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
40
నీకై వేచాను రా.... 40
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
41
నీకై వేచాను రా.... 41
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
42
నీకై వేచాను రా.... 42
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
43
నీకై వేచాను రా.... 43
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
44
నీకై వేచాను రా.... 44
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
45
నీకై వేచాను రా.... 45
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
46
నీకై వేచాను రా.... 46
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
47
నీకై వేచాను రా.... 47
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
48
నీకై వేచాను రా.... 48
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
49
నీకై వేచాను రా.... 49
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
50
నీకై వేచాను రా.... 50
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
51
నీకై వేచాను రా.... 51
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
52
నీకై వేచాను రా.... 52
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
53
నీకై వేచాను రా.... 53
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
54
నీకై వేచాను రా.... 54
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
55
నీకై వేచాను రా.... 55
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
56
నీకై వేచాను రా.... 56
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
57
నీకై వేచాను రా.... 57
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
58
నీకై వేచాను రా.... 58
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
59
నీకై వేచాను రా.... 59
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
60
నీకై వేచాను రా.... 60
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
61
నీకై వేచాను రా.... 61
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
62
నీకై వేచాను రా.... 62
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
63
నీకై వేచాను రా.... 63
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
64
నీకై వేచాను రా.... 64
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
65
నీకై వేచాను రా.... 65
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
66
నీకై వేచాను రా.... 66
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
67
నీకై వేచాను రా.... 67
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
68
నీకై వేచాను రా.... 68
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
69
నీకై వేచాను రా.... 69
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
70
నీకై వేచాను రా.... 70
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
71
నీకై వేచాను రా.... 71
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
72
నీకై వేచాను రా.... 72
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
73
నీకై వేచాను రా....73
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
74
నీకై వేచాను రా.... 74
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
75
నీకై వేచాను రా.... 75
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
76
నీకై వేచాను రా.... 76
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
77
నీకై వేచాను రా.... 77
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
78
నీకై వేచాను రా.... 78
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
79
నీకై వేచాను రా.... 79
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
80
నీకై వేచాను రా.... 80
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
81
నీకై వేచాను రా.... 81
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
82
నీకై వేచాను రా.... 82
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
83
నీకై వేచాను రా.... 83
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
84
నీకై వేచాను రా.... 84
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
85
నీకై వేచాను రా.... 85
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
86
నీకై వేచాను రా.... 86
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
87
నీకై వేచాను రా.... 87
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
88
నీకై వేచాను రా.... 88
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
89
నీకై వేచాను రా.... 89
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
90
నీకై వేచాను రా.... 90
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
91
నీకై వేచాను రా.... 91
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
92
నీకై వేచాను రా.... 92
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
93
నీకై వేచాను రా.... 93
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
94
నీకై వేచాను రా.... 94
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
95
నీకై వేచాను రా.... 95
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
96
నీకై వేచాను రా.... 96
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
97
నీకై వేచాను రా.... 97
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
98
నీకై వేచాను రా.... 98
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
99
నీకై వేచాను రా.... 99
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
100
నీకై వేచాను రా.... 100
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
101
నీకై వేచాను రా.... 101
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
102
నీకై వేచాను రా.... 102
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
103
నీకై వేచాను రా.... 103
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
104
నీకై వేచాను రా.... 104
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
105
నీకై వేచాను రా.... 105
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
106
నీకై వేచాను రా.... 106
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
107
నీకై వేచాను రా.... 107
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
108
నీకై వేచాను రా.... 108
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
109
నీకై వేచాను రా.... 109
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
110
నీకై వేచాను రా.... 110
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
111
నీకై వేచాను రా.... 111
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
112
నీకై వేచాను రా.... 112
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
113
నీకై వేచాను రా.... 113
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
114
నీకై వేచాను రా.... 114
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
115
నీకై వేచాను రా.... 115
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
116
నీకై వేచాను రా.... 116
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
117
నీకై వేచాను రా.... 117
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
118
నీకై వేచాను రా.... 118
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
119
నీకై వేచాను రా.... 119
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
120
నీకై వేచాను రా.... 120
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
121
నీకై వేచాను రా.... 121
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
122
నీకై వేచాను రా.... 122
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
123
నీకై వేచాను రా.... 123
__("hours") లో ఉచితంగా లభిస్తుంది
124
నీకై వేచాను రా.... 124
__("days") లో ఉచితంగా లభిస్తుంది