హోమ్
విభాగాలు రాయండి
నీ ఊసులే  నా ఊపిరై

నీ ఊసులే నా ఊపిరై

మహిళప్రేమఅనుబంధాలు
Lovely " జాను"
4.9
15737 రేటింగ్స్ & 4836 సమీక్షల
261640
11 గంటలు
101 భాగాలు
చీకటి గదిలో ఒక ఆరడుగుల వ్యక్తి మందు తాగుతూ అది  అయిన వెంటనే మరొక బాటిల్ తాగుతూ తన ఎదురుగా ఉన్న గోడ మీద లైట్లతో ప్రకాశవంతంగా ఉన్న ఆరడుగుల ఫోటో లో  చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న అమ్మాయిని  చూస్తూ ఉండిపోతాడు..... బాగా తాగి సరిగా తినకపోవడం వల్ల బాగా గడ్డం పెరిగి పోయి కళ్ళు పీక్కొని పోయినట్టుగా ఉన్నాకూడా... కొంచెం కూడా అందం తగ్గని అందంతో, వేడి తీవ్రత కలిగిన వాడితో, కండలు తిరిగిన శరీరంతో  బాధగా ఫోటోలోని అమ్మాయి అన్నీ రెప్ప వేయకుండా చూస్తూ ఒక్క క్షణం కూడా చూపు  పక్కకి తిప్పకుండా ఉంటాడు ..... ఏంతకీ తన బాధ ...
261640
11 గంటలు
భాగాలు
చీకటి గదిలో ఒక ఆరడుగుల వ్యక్తి మందు తాగుతూ అది  అయిన వెంటనే మరొక బాటిల్ తాగుతూ తన ఎదురుగా ఉన్న గోడ మీద లైట్లతో ప్రకాశవంతంగా ఉన్న ఆరడుగుల ఫోటో లో  చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న అమ్మాయిని  చూస్తూ ఉండిపోతాడు..... బాగా తాగి సరిగా తినకపోవడం వల్ల బాగా గడ్డం పెరిగి పోయి కళ్ళు పీక్కొని పోయినట్టుగా ఉన్నాకూడా... కొంచెం కూడా అందం తగ్గని అందంతో, వేడి తీవ్రత కలిగిన వాడితో, కండలు తిరిగిన శరీరంతో  బాధగా ఫోటోలోని అమ్మాయి అన్నీ రెప్ప వేయకుండా చూస్తూ ఒక్క క్షణం కూడా చూపు  పక్కకి తిప్పకుండా ఉంటాడు ..... ఏంతకీ తన బాధ ...
రచయితను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మరియు క్రొత్త ఎపిసోడ్‌లు, సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ మరియు మరెన్నో ప్రారంభ సదుపాయాలను పొందండి

అధ్యాయము

6
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -5
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -6
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -7
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -8
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -9
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -10
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -11
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..12
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..13
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..14
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
16
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..15
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
17
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..16
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
18
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..17
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
19
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..18
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
20
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..19
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
21
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..20
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
22
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..21
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
23
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..22
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
24
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..23
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
25
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..24
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
26
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..25
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
27
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..26
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
28
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..27
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
29
నీ ఊసులే నా ఊపిరై..28
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
30
నీ  ఊసులే నా ఊపిరై..29
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
31
నీ  ఊసులే నా ఊపిరై..30
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
32
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -31
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
33
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -32
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
34
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -33
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
35
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -34
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
36
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -35
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
37
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -36
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
38
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -37
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
39
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -38
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
40
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -39
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
41
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -40
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
42
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -41
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
43
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -42
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
44
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -43
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
45
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -44
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
46
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -45
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
47
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -46
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
48
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -47
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
49
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -48
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
50
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -49
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
51
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -50
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
52
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -51
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
53
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -52
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
54
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -53
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
55
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -54
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
56
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -55
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
57
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -56
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
58
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -57
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
59
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -58
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
60
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -59
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
61
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -60
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
62
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -61
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
63
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -62
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
64
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -63
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
65
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -64
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
66
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -65
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
67
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -66
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
68
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -67
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
69
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -68
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
70
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -69
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
71
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -70
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
72
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -71
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
73
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -72
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
74
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -73
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
75
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -74
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
76
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -75
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
77
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -76
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
78
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -77
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
79
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -78
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
80
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -79
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
81
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -80
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
82
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -81
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
83
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -82
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
84
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -83
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
85
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -84
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
86
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -85
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
87
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -86
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
88
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -87
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
89
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -88
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
90
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -89
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
91
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -90
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
92
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -91
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
93
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -92
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
94
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -93
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
95
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -94
__("hours") లో ఉచితంగా లభిస్తుంది
96
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -95
__("hours") లో ఉచితంగా లభిస్తుంది
97
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -96
__("day") లో ఉచితంగా లభిస్తుంది
98
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -97
__("day") లో ఉచితంగా లభిస్తుంది
99
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -98
__("days") లో ఉచితంగా లభిస్తుంది
100
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -99
__("days") లో ఉచితంగా లభిస్తుంది
101
నీ ఊసులే నా ఊపిరై -100
__("days") లో ఉచితంగా లభిస్తుంది