హోమ్
విభాగాలు రాయండి
నీ తోడు నే కోరనా 1

నీ తోడు నే కోరనా 1

ప్రేమమినీ కథలుఅనుభవాలు
Radha ""తారక ""
4.9
14367 రేటింగ్స్ & 4204 సమీక్షల
273971
9 గంటలు
98 భాగాలు
మామిడాకులు కట్టిన తాటాకు పందిరికింద ఆగివుంది పూలతో అలకరించిన పెళ్లి కారు.... ఖాళీగా ఉన్న పెళ్లి పందిరి చూస్తుంటేనే అర్ధమవుతుంది పెళ్లి సందండి పూర్తయిందని.... దానికి తోడూ ఇంటి ముందు ఉన్న పెళ్లి పందిరిలో పెళ్లి పీట మీద పడి ఉన్న తలబ్రాల బియ్యాన్ని చూస్తే పెళ్లి పూర్తయ్యిందని తెలిసినా.... ఆవేదిక మీద ఒక పక్కగా ఉన్న రాములవారి పటం ముందు వెలుగుతున్న దీపం చెప్తుంది పెళ్లి జరిగి ఎంతోసమయం అవ్వలేదని.... అలా కాస్త ముందుకు వెళ్లేసరికి గుంపుగా ఉన్న ముత్తయిదువులు కనిపించారు.... వాళ్ళ మధ్య తల దించుకుని ఉన్న ...
273971
9 గంటలు
భాగాలు
మామిడాకులు కట్టిన తాటాకు పందిరికింద ఆగివుంది పూలతో అలకరించిన పెళ్లి కారు.... ఖాళీగా ఉన్న పెళ్లి పందిరి చూస్తుంటేనే అర్ధమవుతుంది పెళ్లి సందండి పూర్తయిందని.... దానికి తోడూ ఇంటి ముందు ఉన్న పెళ్లి పందిరిలో పెళ్లి పీట మీద పడి ఉన్న తలబ్రాల బియ్యాన్ని చూస్తే పెళ్లి పూర్తయ్యిందని తెలిసినా.... ఆవేదిక మీద ఒక పక్కగా ఉన్న రాములవారి పటం ముందు వెలుగుతున్న దీపం చెప్తుంది పెళ్లి జరిగి ఎంతోసమయం అవ్వలేదని.... అలా కాస్త ముందుకు వెళ్లేసరికి గుంపుగా ఉన్న ముత్తయిదువులు కనిపించారు.... వాళ్ళ మధ్య తల దించుకుని ఉన్న ...
రచయితను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మరియు క్రొత్త ఎపిసోడ్‌లు, సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ మరియు మరెన్నో ప్రారంభ సదుపాయాలను పొందండి

అధ్యాయము

6
నీ తోడు నే కోరనా..6
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
నీ తోడు నే కోరనా 7
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
నీ తోడు నే కోరనా 8
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
నీ తోడే నే కోరనా 9
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
నీ తోడునే కోరనా 10
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
నీ తోడు నే కోరనా 11
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
నీ తోడు నే కోరనా 12
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
నీ తోడు నే కోరనా 13
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
నీ తోడు నే కోరనా 14
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
నీ తోడు నే కోరనా 15
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
16
నీ తోడు నే కోరనా 16
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
17
నీ తోడు నేకోరనా 17
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
18
నీ తోడు నే కోరనా 18
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
19
నీ తోడు నేకోరనా 19
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
20
నీ తోడు నే కోరనా 20
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
21
నీ తోడు నేకోరనా 21
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
22
నీ తోడు నీకోరాన 22
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
23
నీతోడు నే కోరనా 23
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
24
నీ తోడు నే కోరనా 24
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
25
నీ తోడు నీకోరాన 25
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
26
నీతోడు నే కోరనా... 26
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
27
నీ తోడు నే కోరనా 27
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
28
నీ తోడు నీకోరన 28
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
29
నీ తోడు నే కోరనా...29
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
30
నీ తోడు నే కోరనా - 30
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
31
నీ తోడు నీకోరాన - 31
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
32
నీ తోడు నీకోరన - 32
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
33
నీ తోడు నీకోరన -33
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
34
నీ తోడు నీకోరన - 34
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
35
నీ తోడు నే కోరనా -35
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
36
నీ తోడు నీకోరనా -36
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
37
నీ తోడు నేకోరనా - 37
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
38
నీ తోడు నేకోరనా - 38
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
39
నీ తోడు నేకోరనా -39
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
40
నీ తోడు నేకోరనా -40
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
41
నీ తోడు నే కోరనా -41
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
42
నీ తోడు నీకోరాన -42
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
43
నీతోడు నే కోరనా -43
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
44
నీతోడు నే కోరనా -44
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
45
నీ తోడు నే కోరనా -45
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
46
నీ తోడు నీకోరన -46
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
47
నీ తోడు నే కోరనా -47
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
48
నీ తోడు నేకోరనా -48
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
49
నీ తోడు నే కోరనా -49
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
50
నీ తోడు నే కోరనా -50
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
51
నీ తోడు నీకోరాన -51
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
52
నీ తోడు నీకోరాన -52
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
53
నీ తోడు నే కోరాన- 53
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
54
నీ తోడు నే కోరనా -54
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
55
నీ తోడు నీకోరాన -55
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
56
నీతోడు నీకోరాన -56
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
57
నీతోడు నే కోరనా -57
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
58
నీతోడు నీకోరాన -58
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
59
నీ తోడు నీకోరాన -59
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
60
నీతోడు నే కోరనా - 60
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
61
నీతోడు నే కోరనా -61
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
62
నీ తోడు నేకోరనా -62
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
63
నీ తోడు నేకోరనా -63
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
64
నీతోడు నీకోరాన -64
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
65
నీతోడు నే కోరనా -65
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
66
నీతోడు నే కోరనా -66
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
67
నీతోడు నే కోరనా -67
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
68
నీ తోడు నేకోరనా -68
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
69
నీతోడు నీకోరాన -69
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
70
నీతోడు నేకోరనా -70
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
71
నీతోడు నే కోరనా -71
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
72
నీతోడు నే కోరనా -72
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
73
నీ తోడు నేకోరనా -73
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
74
నీతోడు నే కోరనా -74
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
75
నీతోడు నీకోరన -75
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
76
నీతోడు నే కోరనా -76
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
77
నీతోడు నే కోరనా -77
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
78
నీతోడు నే కోరనా -78
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
79
నీతోడు నే కోరనా -79
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
80
నీతోడు నే కోరనా -80
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
81
నీతోడు నే కోరనా -81
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
82
నీతోడు నే కోరనా -83
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
83
నీతోడు నే కోరనా -84
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
84
నీతోడు నే కోరనా -85
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
85
నీతోడు నే కోరనా -86
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
86
నీతోడు నే కోరనా -87
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
87
నీతోడు నే కోరనా -88
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
88
నీతోడు నే కోరనా -89
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
89
నీతోడు నే కోరనా -90
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
90
నీతోడు నీకోరాన -91
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
91
నీతోడు నే కోరనా -92
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
92
నీతోడు నే కోరనా -93
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
93
నీతోడు నే కోరాన -94
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
94
నీతోడు నే కోరనా -95
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
95
నీతోడు నే కోరనా -96
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
96
నీతోడు నే కోరనా -97
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
97
నీతోడు నే కోరనా -98
__("hours") లో ఉచితంగా లభిస్తుంది
98
నీతోడు నేకోరనా -99
__("days") లో ఉచితంగా లభిస్తుంది