హోమ్
విభాగాలు రాయండి
నీ వెంటే తొడునై

నీ వెంటే తొడునై

ప్రేమఅనుబంధాలు
జ "Jaishnavi"
4.9
13836 రేటింగ్స్ & 3493 సమీక్షల
482580
13 గంటలు
154 భాగాలు
నీకు ఇలాంటి సంభంధం తప్ప ఇంకేం దొరకలేదా పంతులు..పోయి పోయి..కానీ కట్నం ఇవ్వని అలాంటి తక్కువ రకం సంబంధం తీసుకొచ్చావు..మా స్థాయి ఏంటి,వాళ్ళ స్థాయి ఏంటి ..అయిన ఆస్తి,అంతస్తు అన్ని చూసేది లేదా..అని పంతులు మీద రుసరుసలాడుతోంది ఛాయా దేవి..అప్పుడే కొడుకు పెళ్లి చూపుల కోసం వెళ్లి వచ్చి ,ఆ సంబంధం వాళ్ళు ఇస్తామన్న కట్నకానుకలు చూసి రుచించక.. అమ్మా మీకు తెలియంది ఏముంది..ఇప్పటి కాలం ఆడపిల్లల కోరికలు ఆకాశానికి అంటుతున్నాయి..అందమైన అబ్బాయి తో పాటు ఎంతలేదు అన్న ఆరు అంకెల జీతగాడు అయ్యుండాలి..ఖరీదైన వెంచర్ లో ...
482580
13 గంటలు
భాగాలు
నీకు ఇలాంటి సంభంధం తప్ప ఇంకేం దొరకలేదా పంతులు..పోయి పోయి..కానీ కట్నం ఇవ్వని అలాంటి తక్కువ రకం సంబంధం తీసుకొచ్చావు..మా స్థాయి ఏంటి,వాళ్ళ స్థాయి ఏంటి ..అయిన ఆస్తి,అంతస్తు అన్ని చూసేది లేదా..అని పంతులు మీద రుసరుసలాడుతోంది ఛాయా దేవి..అప్పుడే కొడుకు పెళ్లి చూపుల కోసం వెళ్లి వచ్చి ,ఆ సంబంధం వాళ్ళు ఇస్తామన్న కట్నకానుకలు చూసి రుచించక.. అమ్మా మీకు తెలియంది ఏముంది..ఇప్పటి కాలం ఆడపిల్లల కోరికలు ఆకాశానికి అంటుతున్నాయి..అందమైన అబ్బాయి తో పాటు ఎంతలేదు అన్న ఆరు అంకెల జీతగాడు అయ్యుండాలి..ఖరీదైన వెంచర్ లో ...
రచయితను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మరియు క్రొత్త ఎపిసోడ్‌లు, సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ మరియు మరెన్నో ప్రారంభ సదుపాయాలను పొందండి

అధ్యాయము

6
నీ వెంటే తొడునై 6
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
నీ వెంటే తొడునై 7
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
నీ వెంటే తొడునై 8
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
నీ వెంటే తొడునై 9
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
నీ వెంటే తొడునై 10
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
నీ వెంటే తొడునై 11
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
నీ వెంటే తొడునై 12
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
నీ వెంటే తొడునై 13
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
నీ వెంటే తొడునై 14
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
నీ వెంటే తొడునై 15
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
16
నీ వెంటే తొడునై 16
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
17
నీ వెంటే తొడునై 17
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
18
నీ వెంట తొడునై 18
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
19
నీ వెంటే తొడునై 19
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
20
నీ వెంటే తొడునై 20
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
21
నీ వెంటే తోడునై 21
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
22
నీ వెంట తొడునై 22
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
23
నీ వెంట తొడునై 23
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
24
నీ వెంట తొడునై 24
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
25
నీ వెంట తొడునై 25
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
26
నీ వెంట తొడునై 26
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
27
నీ వెంట తొడునై 27
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
28
నీ వెంటే తోడునై 28
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
29
నీ వెంటే తోడునై 29
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
30
నీ వెంటే తొడునై 30
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
31
నీ వెంట తొడునై 31
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
32
నీ వెంట తొడునై 32
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
33
నీ వెంట తొడునై 33
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
34
నీ వెంటే తొడునై 34
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
35
నీ వెంటే తొడునై 35
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
36
నీ వెంటే తొడునై 36
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
37
నీ వెంటే తొడునై 37
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
38
నీ వెంటే తొడునై 38
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
39
నీ వెంటే తొడునై 39
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
40
నీ వెంటే తొడునై 40
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
41
నీ వెంటే తొడునై 41
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
42
నీ వెంట తొడునై 42
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
43
నీ వెంటే తోడునై 43
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
44
నీ వెంట తొడునై 44
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
45
నీ వెంటే తొడునై 45
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
46
నీ వెంట తొడునై 46
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
47
నీ వెంటే తొడునై 47
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
48
నీ వెంట తొడునై 48
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
49
నీ వెంటే తొడునై 49
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
50
నీ వెంటే తొడునై 50
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
51
నీ వెంటే తొడునై 51
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
52
నీ వెంటే తొడునై 52
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
53
నీ వెంట తొడునై 53
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
54
నీ వెంట తొడునై 54
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
55
నీ వెంటే తొడునై 55
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
56
నీ వెంట తొడునై 56
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
57
నీ వెంటే తొడునై 57
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
58
నీ వెంటే తొడునై 58
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
59
నీ వెంట తొడునై 59
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
60
నీ వెంట తొడునై 60
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
61
నీ వెంటే తొడునై 61
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
62
నీ వెంట తొడునై 62
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
63
నీ వెంట తొడునై 63
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
64
నీ వెంటె తొడునై 64
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
65
నీ వెంట తొడునై 65
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
66
నీ వెంటే తొడునై 66
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
67
నీ వెంటే తొడునై 67
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
68
నీ వెంట తొడునై 68
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
69
నీ వెంటే తొడునై 69
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
70
నీ వెంట తొడునై 70
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
71
నీ వెంటె తొడునై 71
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
72
నీ వెంటె తొడునై 72
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
73
నీ వెంటే తొడునై 73
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
74
నీ వెంటే తొడునై 74
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
75
నీ వెంటే తొడునై 75
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
76
నీ వెంటే తొడునై 76
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
77
నీ వెంటే తొడునై 77
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
78
నీ వెంటే తొడునై 78
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
79
నీ వెంటే తొడునై 79
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
80
నీ వెంటే తొడునై 80
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
81
నీ వెంటే తొడునై 81
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
82
నీ వెంట తొడునై 82
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
83
నీ వెంటే తొడునై 83
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
84
నీ వెంటే తొడునై 84
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
85
నీ వెంట తొడునై 85
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
86
నీ వెంటే తొడునై 86
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
87
నీ వెంటే తొడునై 87
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
88
నీ వెంటే తొడునై 88
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
89
నీ వెంటే తొడునై 89
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
90
నీ వెంటే తొడునై 90
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
91
నీ వెంటే తొడునై 91
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
92
నీ వెంటే తొడునై 92
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
93
నీ వెంటే తొడునై 93
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
94
నీ వెంటే తోడునై 94
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
95
నీ వెంటే తొడునై 95
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
96
నీ వెంటే తొడునై 96
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
97
నీ వెంటే తొడునై 97
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
98
నీ వెంటే తొడునై 98
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
99
నీ వెంటే తొడునై 99
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
100
నీ వెంటే తొడునై 100
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
101
నీ వెంటే తొడునై 101
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
102
నీ వెంటే తొడునై 102
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
103
నీ వెంటే తొడునై 103
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
104
నీ వెంటే తొడునై 104
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
105
నీ వెంటే తొడునై 105
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
106
నీ వెంటే తొడునై 106
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
107
నీ వెంటే తొడునై 107
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
108
నీ వెంటే తొడునై 108
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
109
నీ వెంటే తొడునై 109
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
110
నీ వెంటే తొడునై 110
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
111
నీ వెంటే తొడునై 111
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
112
నీ వెంటే తొడునై 112
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
113
నీ వెంటే తొడునై 113
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
114
నీ వెంటే తొడునై 114
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
115
నీ వెంటే తొడునై 115
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
116
నీ వెంటే తొడునై 116
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
117
నీ వెంటే తొడునై 117
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
118
నీ వెంటే తొడునై 118
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
119
నీ వెంటే తొడునై 119
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
120
నీ వెంటే తోడునై 120
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
121
నీ వెంటే తొడునై 121
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
122
నీ వెంటే తొడునై 122
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
123
నీ వెంటే తొడునై 123
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
124
నీ వెంటే తొడునై 124
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
125
నీ వెంటే తొడునై 125
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
126
నీ వెంటే తొడునై 126
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
127
నీ వెంటే తొడునై 127
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
128
నీ వెంటే తొడునై 128
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
129
నీ వెంటే తొడునై 129
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
130
నీ వెంటే తొడునై 130
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
131
నీ వెంటే తొడునై 131
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
132
నీ వెంటే తొడునై 132
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
133
నీ వెంటే తొడునై 133
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
134
నీ వెంటే తొడునై 134
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
135
నీ వెంటే తొడునై 135
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
136
నీ వెంటే తొడునై 136
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
137
నీ వెంటే తొడునై 137
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
138
నీ వెంటే తొడునై 138
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
139
నీ వెంటే తొడునై 139
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
140
నీ వెంటే తొడునై 140
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
141
నీ వెంటే తొడునై 141
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
142
నీ వెంటే తొడునై 142
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
143
నీ వెంటే తోడునై 143
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
144
నీ వెంటే తొడునై 144
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
145
నీ వెంటే తొడునై 145
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
146
నీ వెంటే తొడునై 146
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
147
నీ వెంటే తొడునై 147
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
148
నీ వెంటే తొడునై 148
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
149
నీ వెంటే తొడునై 149
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
150
నీ వెంటే తొడునై 150
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
151
నీ వెంటే తొడునై 151
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
152
నీ వెంటే తొడునై 152
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
153
నీ వెంటే తొడునై 153
__("hours") లో ఉచితంగా లభిస్తుంది
154
నీ వెంటే తొడునై 154
__("days") లో ఉచితంగా లభిస్తుంది