పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది

పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది

ప్రేమ

ఫాంటసీ

నిజ జీవిత ఆధారంగా

పేదింటి అమ్మాయి        ప్రేమలో పడింది! అనుకోకుండా ఒకరోజు పద్మిని తన అమ్మమ్మ స్వర్గస్థులయ్యారని ఆఫీస్లో డ్యూటీకి లీవ్ పెట్టి బెంగుళూరు నుండి అనంతపు ...

4.6
4.3K+
43 मिनट
చదవడానికి గల సమయం
2.0L+
పాఠకుల సంఖ్య

గ్రంథాలయం
డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1

పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది-1

4.3 2 मिनट
14 दिसम्बर 2017
2

పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది-2

4.6 2 मिनट
13 मई 2020
3

పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది-3

4.5 1 मिनट
13 मई 2020
4

పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది-4

4.6 1 मिनट
14 मई 2020
5

పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది-5

4.5 2 मिनट
16 मई 2020
6

పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది-6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

7

పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది-7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

8

పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది-8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

9

పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది-9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

10

పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది-10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

11

పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది-11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

12

పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది-12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

13

పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది-13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

14

పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది-14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

15

పేదింటి అమ్మాయి ప్రేమలో పడింది-15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

Popular Languages

Top Genre

Also Read