నాకోసం మళ్ళీ పుట్టావా.. నన్నే నీలా మార్చేసావా

నాకోసం మళ్ళీ పుట్టావా.. నన్నే నీలా మార్చేసావా

ప్రేమ

ఫాంటసీ

హిస్టారికల్ ఫిక్షన్

ఒకరిది ప్రేమ మరొకరిది పంతం.. దైవశక్తికి దుష్ట శక్తికి మధ్య జరిగిన పోరాటం లో తన ప్రేమ కోసం పోరాడిన ఆడపిల్ల నీలాంబరి.. తన ప్రేమని పూర్తిగా అనుభవించట ...

4.9
21.8K+
5 तास
చదవడానికి గల సమయం
1.8L+
పాఠకుల సంఖ్య

గ్రంథాలయం
డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1

నాకోసం మళ్ళీ పుట్టావా..నన్నే నీలా మార్చావా 1

4.9 6 मिनिट्स
19 जुन 2022
2

నాకోసం మళ్ళీ పుట్టావా..నన్నే నీలా మార్చేసావా 2

4.9 5 मिनिट्स
22 जुन 2022
3

నాకోసం మళ్ళీపుట్టావా..నన్నే నీలా మార్చేసావా 3

4.9 5 मिनिट्स
26 जुन 2022
4

నాకోసం మళ్ళీపుట్టావా..నన్నే నీలా మార్చేసావా 4

4.9 5 मिनिट्स
27 जुन 2022
5

నాకోసం మళ్ళీపుట్టావా..నన్నే నీలా మార్చేసావా 5

4.9 5 मिनिट्स
28 जुन 2022
6

నాకోసం మళ్ళీపుట్టావా..నన్నే నీలా మార్చేసావా 6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

7

నాకోసం మళ్ళీపుట్టావా..నన్నే నీలా మార్చేసావా 7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

8

నాకోసం మళ్ళీపుట్టావా..నన్నే నీలా మార్చేసావా 8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

9

నాకోసం మళ్ళీపుట్టావా..నన్నే నీలా మార్చేసావా 9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

10

నాకోసం మళ్ళీపుట్టావా..నన్నే నీలా మార్చేసావా 10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

11

నాకోసం మళ్ళీ పుట్టావా.. నన్నే నీలా మార్చేసావా 11

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

12

నాకోసం మళ్ళీ పుట్టావా.. నన్నే నీలా మార్చేసావా 12

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

13

నాకోసం మళ్ళీపుట్టావా.. నన్నే నీలా మార్చేసావా 13

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

14

నాకోసం మళ్ళీపుట్టావా.. నన్నే నీలా మార్చేసావా 14

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

15

నాకోసం మళ్ళీ పుట్టావా.. నన్నే నీలా మార్చేసావా 15

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

Popular Languages

Top Genre

Also Read