హోమ్
విభాగాలు రాయండి
హబ్బీ.....ఐ వాంట్ డివోర్స్

హబ్బీ.....ఐ వాంట్ డివోర్స్

ప్రేమఫాంటసీ
మన స్మిత
4.9
4566 రేటింగ్స్ & 978 సమీక్షల
144324
4 గంటలు
32 భాగాలు
హబ్బీ అని పిలిచింది..... ఆ పిలుపుకి ఒక్కసారిగా ధ్రువ్ , సిరి ని చూశాడు....  “ హబ్బీ , ఐ వాంట్ డివోర్స్ ” అని సిరి అంది.... ధ్రువ్ షాక్ తో సోఫా లో నుండి లేచి నిలబడ్డాడు.......ఇన్ని ఇయర్స్ నుండి ...
144324
4 గంటలు
భాగాలు
హబ్బీ అని పిలిచింది..... ఆ పిలుపుకి ఒక్కసారిగా ధ్రువ్ , సిరి ని చూశాడు....  “ హబ్బీ , ఐ వాంట్ డివోర్స్ ” అని సిరి అంది.... ధ్రువ్ షాక్ తో సోఫా లో నుండి లేచి నిలబడ్డాడు.......ఇన్ని ఇయర్స్ నుండి ...

అధ్యాయము

6
హబ్బీ.....ఐ వాంట్ డివోర్స్ 🎻6
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
హబ్బీ.....ఐ వాంట్ డివోర్స్ 🎻7
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
హబ్బీ.....ఐ వాంట్ డివోర్స్ 🎻8
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
హబ్బీ.....ఐ వాంట్ డివోర్స్ 🎻9
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
హబ్బీ.....ఐ వాంట్ డివోర్స్ 🎻10
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
హబ్బీ.....ఐ వాంట్ డివోర్స్ 🎻11
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
హబ్బీ.....ఐ వాంట్ డివోర్స్ 🎻12
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
హబ్బీ.....ఐ వాంట్ డివోర్స్ 🎻13
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
హబ్బీ.....ఐ వాంట్ డివోర్స్ 🎻14
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
హబ్బీ.....ఐ వాంట్ డివోర్స్ 🎻15
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి