హోమ్
విభాగాలు రాయండి
చేయే వీడక తోడై ఉండనా (ఎవరో నీ జత)

చేయే వీడక తోడై ఉండనా (ఎవరో నీ జత)

ప్రేమకుటుంబంఅనుబంధాలుధారావాహికలు
ఫణికిరణ్
4.9
17542 రేటింగ్స్ & 4202 సమీక్షల
183475
5 గంటలు
57 భాగాలు
“బావా! బావా!” అరుస్తూ వచ్చిన మేనకోడలు సంధ్యని చూసింది కిచెన్లో ఉన్న సువర్ణ. “ఏంటే పొద్దున్నే వాడిని పిలుస్తున్నావ్? ఏంటి సంగతి.?” కిచెన్లోంచే ప్రశ్నించింది. “ఇక్కడున్నావా. ఎక్కడ నీ కొడుకు?” “ఏదో ...
183475
5 గంటలు
భాగాలు
“బావా! బావా!” అరుస్తూ వచ్చిన మేనకోడలు సంధ్యని చూసింది కిచెన్లో ఉన్న సువర్ణ. “ఏంటే పొద్దున్నే వాడిని పిలుస్తున్నావ్? ఏంటి సంగతి.?” కిచెన్లోంచే ప్రశ్నించింది. “ఇక్కడున్నావా. ఎక్కడ నీ కొడుకు?” “ఏదో ...

అధ్యాయము

6
చేయే వీడక తోడై ఉండనా (ఎవరో నీ జత) 6
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
చేయే వీడక తోడై ఉండనా (ఎవరో నీ జత) 7
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
చేయే వీడక తోడై ఉండనా (ఎవరో నీ జత) 8
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
చేయే వీడక తోడై ఉండనా (ఎవరో నీ జత) 9
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
చేయే వీడక తోడై ఉండనా (ఎవరో నీ జత?) 10
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
చేయే వీడక తోడై ఉండనా (ఎవరో నీ జత) 11
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
చేయే వీడక తోడై ఉండనా (ఎవరో నీ జత) 12
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
చేయే వీడక తోడై ఉండనా (ఎవరో నీ జత) 13
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
చేయే వీడక తోడై ఉండనా (ఎవరో నీ జత) 14
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
చేయే వీడక తోడై ఉండనా (ఎవరో నీ జత) 15
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి