హోమ్
విభాగాలు రాయండి
💖దిల్  సే  దిల్ తక్💖

💖దిల్ సే దిల్ తక్💖

ప్రేమసస్పెన్స్ఫాంటసీ
💖JANNATH💖 BUJJAMMA "💓✍️💓 నా కలం నుండి జాలువారే అమృత చినుకులు ఈ ప్రణయామృత ఝరి💕💕"
4.8
77805 రేటింగ్స్ & 14407 సమీక్షల
2518292
7 గంటలు
110 భాగాలు
ఉరిమే మేఘం లాంటి అతను... కురిసే చల్లని చినుకు లాంటి ఆమె... ఇద్దరి మధ్య ప్రయాణం ఏ తీరం చేరునో...
2518292
7 గంటలు
భాగాలు
ఉరిమే మేఘం లాంటి అతను... కురిసే చల్లని చినుకు లాంటి ఆమె... ఇద్దరి మధ్య ప్రయాణం ఏ తీరం చేరునో...

అధ్యాయము

6
దిల్ సే దిల్ తక్-6
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
7
దిల్ సే దిల్ తక్-7
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
8
దిల్ సే దిల్ తక్-8
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
9
దిల్ సే దిల్ తక్-9
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
10
దిల్ సే దిల్ తక్-10
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
11
దిల్ సే దిల్ తక్-11
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
12
దిల్ సే దిల్ తక్-12
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
13
దిల్ సే దిల్ తక్-13
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
14
దిల్ సే దిల్ తక్-14
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
15
దిల్ సే దిల్ తక్-15
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.