హోమ్
విభాగాలు రాయండి
💗నీ హృదయం లో చోటిస్తావా💗

💗నీ హృదయం లో చోటిస్తావా💗

ప్రేమఫాంటసీ
MOUNIKA 🌹శ్రీనివాస్ రెడ్డి🌹
4.9
13848 రేటింగ్స్ & 3724 సమీక్షల
314559
7 గంటలు
48 భాగాలు
అదొక పేరు మోసిన హాస్పిటల్ ...... అక్కడ డెలివరీ వార్డు ఒకావిడ అప్పుడే ప్రసవించి స్పృహ కోల్పోయింది..... పసిపిల్లాడి ఏడుపు వినిపించగానే బయట కూర్చున్న నలుగురి మోహల్లో ఆనందం విరబూసింది..... వాళ్లలో ...
314559
7 గంటలు
భాగాలు
అదొక పేరు మోసిన హాస్పిటల్ ...... అక్కడ డెలివరీ వార్డు ఒకావిడ అప్పుడే ప్రసవించి స్పృహ కోల్పోయింది..... పసిపిల్లాడి ఏడుపు వినిపించగానే బయట కూర్చున్న నలుగురి మోహల్లో ఆనందం విరబూసింది..... వాళ్లలో ...

అధ్యాయము

6
💗నీ హృదయం లో చోటిస్తావా💗-6
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
7
💗నీ హృదయం లో చోటిస్తావా💗-7
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
8
💗నీ హృదయంలో చోటిస్తావా💗-8
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
9
💗నీ హృదయంలో చోటిస్తావా💗-9
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
10
💗నీ హృదయంలో చోటిస్తావా💗-10
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
11
💗నీ హృదయంలో చోటిస్తావా💗-11
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
12
💗 నీ హృదయంలో చోటిస్తావా💗-12
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
13
💗నీ హృదయంలో చోటిస్తావా💗-13
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
14
💗నీ హృదయంలో చోటిస్తావా💗-14
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
15
💗నీ హృదయం లో చోటిస్తావా💗-15
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.