హోమ్
విభాగాలు రాయండి
అతనికి ఇద్దరు

అతనికి ఇద్దరు

మహిళప్రేమఅనుబంధాలు
Madhu geetanjali Sajja
4.9
250776 రేటింగ్స్ & 69597 సమీక్షల
2017605
14 గంటలు
147 భాగాలు
💖అతనికి ఇద్దరు💖 జనని దూరంగా వెళ్ళకు తల్లీ.... రోడ్డు మీద వేరే వెహికల్స్ వస్తున్నాయి... ఇటురా ఇక్కడ నిలబడు అని పిలిచాడు శ్రీధర్ తన పదమూడేళ్ళ కూతురి వైపు చూస్తూ... నేను చూసుకుంటానులే ...
2017605
14 గంటలు
భాగాలు
💖అతనికి ఇద్దరు💖 జనని దూరంగా వెళ్ళకు తల్లీ.... రోడ్డు మీద వేరే వెహికల్స్ వస్తున్నాయి... ఇటురా ఇక్కడ నిలబడు అని పిలిచాడు శ్రీధర్ తన పదమూడేళ్ళ కూతురి వైపు చూస్తూ... నేను చూసుకుంటానులే ...
రచయితను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మరియు క్రొత్త ఎపిసోడ్‌లు, సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ మరియు మరెన్నో ప్రారంభ సదుపాయాలను పొందండి

అధ్యాయము

6
అతనికి ఇద్దరు౼6
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
అతనికి ఇద్దరు౼7
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
అతనికి ఇద్దరు౼8
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
అతనికి ఇద్దరు౼9
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
అతనికి ఇద్దరు౼10
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
అతనికి ఇద్దరు౼11
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
అతనికి ఇద్దరు౼12
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
అతనికి ఇద్దరు౼13
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
అతనికి ఇద్దరు౼14
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
అతనికి ఇద్దరు౼15
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి