హోమ్
విభాగాలు రాయండి
ఆటిట్యూడ్ హస్బెండ్ గారి లవ్-1

ఆటిట్యూడ్ హస్బెండ్ గారి లవ్-1

మహిళకుటుంబంఅనుబంధాలు
Ramayanam Manasa "మధురిమ"
4.9
10380 రేటింగ్స్ & 3603 సమీక్షల
207792
8 గంటలు
97 భాగాలు
ఐదు గంటలకు ట్రింగ్ ట్రింగ్మని అలారం మోగేసరికి మంచి నిద్రలో ఉన్న మానస సడలున లేచి మంచం మీద కూర్చుని పక్కకి చూసింది... తన పక్కనే ముద్దుగా బొద్దుగా పడుకుని ఉన్న చిన్ని బాబు ని చూసి వాడి నిద్ర ...
207792
8 గంటలు
భాగాలు
ఐదు గంటలకు ట్రింగ్ ట్రింగ్మని అలారం మోగేసరికి మంచి నిద్రలో ఉన్న మానస సడలున లేచి మంచం మీద కూర్చుని పక్కకి చూసింది... తన పక్కనే ముద్దుగా బొద్దుగా పడుకుని ఉన్న చిన్ని బాబు ని చూసి వాడి నిద్ర ...
రచయితను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మరియు క్రొత్త ఎపిసోడ్‌లు, సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ మరియు మరెన్నో ప్రారంభ సదుపాయాలను పొందండి

అధ్యాయము

6
ఆటిట్యూడ్ హస్బెండ్ గారి లవ్-6
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
ఆటిట్యూడ్ హస్బెండ్ గారి లవ్-7
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
అట్టిట్యూడ్ హస్బెండ్ గారి లవ్-8
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
ఆటిట్యూడ్ హస్బెండ్ గారి లవ్-9
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
ఆటిట్యూడ్ హస్బెండ్ గారి లవ్-10
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
ఆటిట్యూడ్ హస్బెండ్ గారి లవ్-11
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
ఆటిట్యూడ్ హస్బెండ్ గారి లవ్-12
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
ఆటిట్యూడ్ హస్బెండ్ గారి లవ్-13
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
ఆటిట్యూడ్ హస్బెండ్ గారి లవ్-14
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
ఆటిట్యూడ్ హస్బెండ్ గారి లవ్-15
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి