హోమ్
విభాగాలు రాయండి
పల్లెటూరి పిల్లగాడు.

పల్లెటూరి పిల్లగాడు.

మహిళప్రేమఅనుబంధాలు
Madhu geetanjali Sajja
4.9
266625 రేటింగ్స్ & 72316 సమీక్షల
2555028
13 గంటలు
145 భాగాలు
పల్లెటూరి పిల్లగాడు పల్లెటూరి వాళ్ళంటే ఎందులోనూ తక్కువ కాదు... వాళ్ళేమీ మట్టిపిసుక్కునే వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు అక్కడ మట్టిలో ఉండబట్టే అందరూ టైం కి తిండి తింటున్నారు. వాళ్ళని చులకనగా చూస్తే ఏం ...
2555028
13 గంటలు
భాగాలు
పల్లెటూరి పిల్లగాడు పల్లెటూరి వాళ్ళంటే ఎందులోనూ తక్కువ కాదు... వాళ్ళేమీ మట్టిపిసుక్కునే వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళు అక్కడ మట్టిలో ఉండబట్టే అందరూ టైం కి తిండి తింటున్నారు. వాళ్ళని చులకనగా చూస్తే ఏం ...
రచయితను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మరియు క్రొత్త ఎపిసోడ్‌లు, సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ మరియు మరెన్నో ప్రారంభ సదుపాయాలను పొందండి

అధ్యాయము

6
పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....6.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....7.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....8.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....9.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....10.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్.... 11.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....12.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....13.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....14.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
పల్లెటూరి పిల్లగాడు. పార్ట్....15.
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి