ప్రేమించవా(10 భాగాల సిరీస్)

ప్రేమించవా(10 భాగాల సిరీస్)

ప్రేమ

అనుబంధాలు

10 భాగాల సిరీస్

ఇది నా ప్రేమారా కు పొడిగింపు ఐనా.. ఇది ప్రేమ కోణంలో మరో కథ. ...

5
4+
35 मिनट
చదవడానికి గల సమయం
113+
పాఠకుల సంఖ్య

గ్రంథాలయం
డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి

Chapters

1

ప్రేమించవా-2

0 4 मिनट
07 मार्च 2023
2

ప్రేమించవా-1

5 3 मिनट
06 मार्च 2023
3

ప్రేమించవా-3

0 3 मिनट
08 मार्च 2023
4

ప్రేమించవా-4

0 4 मिनट
09 मार्च 2023
5

ప్రేమించవా-5

0 3 मिनट
10 मार्च 2023
6

ప్రేమించవా-6

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

7

ప్రే‌మించవా-7

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

8

ప్రేమించవా-8

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

9

ప్రేమించవా-9

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

10

ప్రేమించవా-10

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

11

ప్రేమించవా(10 భాగాల సిరీస్)

ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి

Popular Languages

Top Genre

Also Read