హోమ్
విభాగాలు రాయండి
సృష్టిలో...సాహెభాసామ్రాట్

సృష్టిలో...సాహెభాసామ్రాట్

అనుబంధాలుసైన్స్ ఫిక్షన్క్రైమ్ ఫిక్షన్
Prasanna Laxmi
4.9
10823 రేటింగ్స్ & 2702 సమీక్షల
204786
12 గంటలు
136 భాగాలు
సృష్టికీ...ప్రతిసృష్టి...!
204786
12 గంటలు
భాగాలు
సృష్టికీ...ప్రతిసృష్టి...!
రచయితను సబ్స్క్రయిబ్ చేసుకోండి మరియు క్రొత్త ఎపిసోడ్‌లు, సూపర్ ఫ్యాన్ బ్యాడ్జ్ మరియు మరెన్నో ప్రారంభ సదుపాయాలను పొందండి

అధ్యాయము

6
సృష్టిలో...సాహెభాసామ్రాట్-6
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
7
సృష్టిలో... సాహెభాసామ్రాట్-7
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
8
సృష్టిలో..సాహెభాసామ్రాట్-8
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
9
సృష్టిలో...సాహెభాసామ్రాట్-11
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
10
సృష్టిలో... సాహెభాసామ్రాట్-9
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
11
సృష్టిలో.. సాహెభాసామ్రాట్-10
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
12
సృష్టిలో.. సాహెభాసామ్రాట్-12
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
13
సృష్టిలో.. సాహెభాసామ్రాట్-13
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
14
సృష్టిలో...సాహెభాసామ్రాట్-14
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
15
సృష్టిలో... సాహెభాసామ్రాట్-15
ఈ భాగాన్ని చదవడానికి యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి