హోమ్
విభాగాలు రాయండి
వరమీయగా రావా

వరమీయగా రావా

మహిళప్రేమసస్పెన్స్
తేజు "పర్ణిక"
4.9
109947 రేటింగ్స్ & 26455 సమీక్షల
1609904
12 గంటలు
138 భాగాలు
వరమీయగా రావా...? కోరుకున్న బంధం చెంత చేరదని తెలిసిన... ఆ ప్రేమ కోసమే తన జీవితం అనుకునే అమ్మాయి... చివరికి ఏ దరికి చేరుతుందో తెలియని పయనంలో ముందుకు వెళ్తుంది.... చిన్నప్పటి నుండి కోరుకున్న బావ ...
1609904
12 గంటలు
భాగాలు
వరమీయగా రావా...? కోరుకున్న బంధం చెంత చేరదని తెలిసిన... ఆ ప్రేమ కోసమే తన జీవితం అనుకునే అమ్మాయి... చివరికి ఏ దరికి చేరుతుందో తెలియని పయనంలో ముందుకు వెళ్తుంది.... చిన్నప్పటి నుండి కోరుకున్న బావ ...

అధ్యాయము

6
వరమీయగ రావా 6....
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
7
వరమీయగ రావా 7...?
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
8
వరమీయగ రావా 8....
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
9
వరమీయగ రావా 9....
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
10
వరమీయగ రావా 10....
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
11
వరమీయగ రావా 11...
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
12
వరమీయగా రావా 12
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
13
వరమీయగ రావా 13
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
14
వరమీయగా రావా 14
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.
15
వరమీయగా రావా 15
ఈ సిరీస్ ప్రీమియం ప్రోగ్రాం క్రింద ఉంది. దీన్ని చదవడానికి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి.